Logo
Menu

Tất cả

Cheron

Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

20 Tháng Mười Một 2022

Nội dung chính

1. Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là gì?
2. Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản
2.1 Hình thức bồi thường
2.2 Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
2.3 Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản
2.4 Số tiền bồi thường không vượt qua giá trị thực của tài sản tại thời điểm giao kết
2.5 Các trường hợp giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản
Tạm kết

Bảo hiểm tài sản là một loại bảo hiểm phi nhân thọ mà người mua bảo hiểm sử dụng phòng khi gặp rủi ro trong phạm vi bảo hiểm dẫn đến tổn thất. Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản là một trong những vấn đề mà người tham gia bảo hiểm tài sản cần lưu tâm trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản.

Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản.

1. Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là gì?

Bồi thường là nghĩa vụ quan trọng nhất của tổ chức bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm, căn cứ trên thỏa thuận trong hợp đồng của hai bên và các quy định hiện hành về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Mục đích của nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là khôi phục một phần hay toàn bộ tình trạng tài chính như trước khi xảy ra tổn thất cho người mua bảo hiểm nhưng không được vượt quá giá trị thực của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng. Đồng thời, nguyên tắc bồi thường còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tránh những rủi ro trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm.

2. Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

2.1 Hình thức bồi thường

Hình thức bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Hình thức bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Theo đó, căn cứ trên điều 47 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về hình thức bồi thường trong bảo hiểm tài sản cụ thể như sau:

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại.
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác.
 • Trả tiền bồi thường.

Các bên có thể thỏa thuận để lựa chọn các hình thức bồi thường trên. Tuy nhiên, nếu không đi được đến thống nhất chung thì việc bồi thường sẽ được tiến hành bằng tiền.

2.2 Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Trong đó, quy định về nghĩa vụ bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể như sau:

 • Bồi thường hoặc trả tiền kịp thời cho người được bảo hiểm/người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường/trả tiền trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng có sự đồng thuận của cả hai bên, doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối bồi thường nhưng phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp cùng với bên mua bảo hiểm giải quyết yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

2.3 Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Đối tượng giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản được ký kết nhằm bảo vệ các tài sản phải thỏa mãn điều kiện sau:

 • Tài sản được bảo hiểm phải là lợi ích hợp pháp và được pháp luật công nhận dựa trên cơ sở pháp lý là quyền sở hữu hoặc quyền quản lý tài sản của bên mua bảo hiểm.
 • Trong thời điểm giao kết hợp đồng, người mua bảo hiểm phải chứng minh được sự tồn tại của tài sản.
 • Tài sản được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản phải định lượng được. Nếu không đánh giá được chính xác giá trị thực của tài sản thì phải dựa trên các tiêu chí được công nhận bởi cơ quan nhà nước hoặc cơ quan thẩm định giá.

2.4 Số tiền bồi thường không vượt qua giá trị thực của tài sản tại thời điểm giao kết

Mức bồi thường mà doanh nghiệp chi trả dựa trên mức chi phí mà bên mua bảo hiểm đóng, hiện nay pháp luật có quy định 3 mức phí cho 3 loại hợp đồng bảo hiểm tài sản như sau:

 • Bảo hiểm tài sản đúng giá trị: Trong trường hợp này bên mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị của tài sản. Do đó, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm cần bồi thường theo đúng giá trị của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng theo nguyên tắc thiệt hại đến đâu bồi thường đến đó.
 • Bảo hiểm tài sản dưới giá trị: Lúc này, giá trị bồi thường tài sản sẽ thấp hơn giá trị thực của tài sản lúc ký hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm tài sản trên giá trị: Là loại hợp đồng có số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết. Tuy nhiên, theo luật định, nhằm phòng tránh hành vi trục lợi bảo hiểm của bên mua, pháp luật không cho phép các bên giao kết loại hợp đồng bảo hiểm này.

2.5 Các trường hợp giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Ngoài ra, dưới đây là một số trường hợp có thể xảy ra khi giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản:

 • Trường hợp do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm đã giao kết là loại bảo hiểm tài sản trên giá trị. Lúc này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng vượt quá giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí có liên quan. Khi xảy ra rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm.
 • Trường hợp giao kết hợp đồng dưới giá trị nghĩa là người mua bảo hiểm chỉ mua rủi ro cho một phần tài sản. Vì vậy, khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm thì người mua chỉ nhận được bồi thường theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm trên giá trị thực của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng.
 • Bảo hiểm trùng. Trên thực tế, nhiều người tham gia bảo hiểm không tin tưởng vào khả năng chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc vì mục đích cá nhân nào đó đã mua bảo hiểm tài sản khác nhau tại nhiều đơn vị kinh doanh bảo hiểm cho cùng một tài sản. Trường hợp này gọi là bảo hiểm trùng. Khi có thiệt hại xảy ra, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả theo tỷ lệ phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm của bên mua nhưng không vượt quá thiệt hại thực tế.

Tạm kết

Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản được quy định nhằm đảm bảo người được bảo hiểm có mức tài chính như trước khi tổn thất xảy ra, thiệt hại đến đâu bồi thường đến đó. Theo đó, bên tham gia không được lợi dụng để trục lợi bằng hợp đồng bảo hiểm trên giá trị. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại rủi ro có bảo hiểm nhưng không được vượt quá giá trị thực của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Logo

© 2023. Bản quyền của Công ty TNHH Xoài Việt Nam (Papaya Insurtech).

Hợp tác cùng Papaya

Tìm hiểu thêm